advice

 1. skylarj1776
 2. 88bronco88
 3. HaroStudious
 4. Paul111
 5. skylarj1776
 6. redwhiteblue00
 7. rainstorm26
 8. izyizy83686
 9. skylarj1776
 10. Jenna
 11. skylarj1776
 12. MythMaster
 13. JohnJr1601
 14. JohnJr1601
 15. Cody T English
 16. bobthebuilder
 17. pstine
 18. worrywart
 19. JohnJr1601
 20. Arcerr