advice

 1. Air Force7
 2. KevBotss
 3. Air Force7
 4. Bird35A
 5. Air Force7
 6. FutureMarine07
 7. Tomorrow
 8. johnradiv
 9. tonyyanks2
 10. skylarj1776
 11. 88bronco88
 12. HaroStudious
 13. Paul111
 14. skylarj1776
 15. redwhiteblue00
 16. rainstorm26
 17. izyizy83686
 18. skylarj1776
 19. Jenna
 20. skylarj1776