advice

 1. FutureMarine07
 2. Tomorrow
 3. johnradiv
 4. tonyyanks2
 5. skylarj1776
 6. 88bronco88
 7. HaroStudious
 8. Paul111
 9. skylarj1776
 10. redwhiteblue00
 11. rainstorm26
 12. izyizy83686
 13. skylarj1776
 14. Jenna
 15. skylarj1776
 16. MythMaster
 17. JohnJr1601
 18. JohnJr1601
 19. Cody T English
 20. bobthebuilder