advice

 1. SenseiLuke
 2. skylarj1776
 3. Carrson_Ford
 4. skylarj1776
 5. GA5Fighter
 6. Gianime
 7. poppygaichik
 8. Air Force7
 9. KevBotss
 10. Air Force7
 11. Bird35A
 12. Air Force7
 13. FutureMarine07
 14. Tomorrow
 15. johnradiv
 16. tonyyanks2
 17. skylarj1776
 18. 88bronco88
 19. HaroStudious
 20. Paul111